MITSUKOSHI NIHONBASHI – hana musubi –November.07.2019