MITSUKOSHI GINZA – salon de kimono –November.07.2019