• SHOPNAME:

  • ADDRESS:

  • TEL:

  • ISETAN SHINJYUKU

  • 3-14-1 main bldg 7F, shinjyuku,shinjyuku-ku,tokyo

  • 03-3552-1111

  • MITSUKOSHI NIHONBASHI – hana musubi –

  • main bldg 4F 1-4-1 nihonbashi muromachi,chuo-ku,tokyo

  • KAPUKI

  • 1-25-3 aobadai,meguro-ku,tokyo

  • 03-5724-3779